واکنش سه جزئی بین کوجیک اسید، مالونیتریل و آلدهیدها در حضور تتراکلرید قلع نشانده شده روی بستر نانوذرات سیلیکاژل واکنش سه جزئی کوجیک اسید، مالونیتریل و آلدهیدها چکیده: در این پروژه تعدادی از ...