۹ بهمن ّ ۱۴۰۱
| آخرین مطالب سایت

با استفاده از استوانهٔ مدرج و آب، حجم یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید و دربارهٔ روش اندازه گیری خود توضیح دهید.