۱۴ آذر ّ ۱۴۰۱
| آخرین مطالب سایت

ترجمه متن انگلیسی در آمار

تعداد مشتریان در هر ایستگاه ( تعریف دوم منجر به  می شود). برای مثال، در یک شبکه چند طبقه ای دارای طبقه های R، تعریف ...