۱۹ خرداد ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

تحقیق تفاوت جبن و خوف

تفاوت جبن و خوف     ابتدا باید جبن و خوف را از هم تفکیک نماییم. جبن (ترسویی) حالت انفعال روانی آمیخته به جهل است، ...