۱ آبان ّ ۱۳۹۹

گژدهم و گستهم در شاهنامه

گژدهم از پهلوانان ایرانی شاهنامه است. او در دوران پیری خود در زمان شاهی کیکاووس نگهبان دژسپید در مرز ایران و توران بود. گرد آفرید ...