تأثیر قصه بر کودکان پیش دبستانی تأثیر قصه بر کودکان پیش دبستانی چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر قصه بر دانش آموزان  مقطع پیش دبستانی ناحیه ۲ یزد صورت پذیرفته است ...