۱۷ خرداد ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

مقاله ارگونومی کاربردی در اقتصاد

ارگونومی کاربردی استفاده از یک رویکرد ارگونومی مشارکتی سطح صنعتی در مداخلات MSD در حل رشد ۱)چکیده در این مطالعه یک رویکرد مشارکتی در صنعت ...
Posted in اقتصاد, بهداشتTagged ,,,,,,,Leave a Comment on مقاله ارگونومی کاربردی در اقتصاد