تنوع ویژگیها و چگونگی ساختن ظرف های سفالی و چینی در شهرهایی مانند یزد، همدان و... ظرف های سفالی و چینی مختلفی ساخته می شود.درباره تنوع ویژگیها و چگونگی ساختن این ظرف ...