حج در افغانستان حج در افغانستان حج در افغانستان |مدیریت حج در کشورهای اسلامی افغانستان کشوری مسلمان در غرب آسیا بسیاری از مسلمانان افغانستان، خواه شیعه و خواه سنی، سالانه در قالب کاروان‌های دولتی و ...