نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها  نام درس: برنامه سازی کامپیوتر    نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها ۱ - کامپیوتر را تعریف کنید. کامپیوتر ماشینی برای ...