گزارش کارورزی حسابداری  گزارش کارورزی حسابداری  فهرست گزارش کارورزی حسابداری چکیده. ۴ شرح وظایف حسابدار. ۵ گزارش کار کارآموز. ۶ تنظیم اسناد هزینه. ۶ نحوه تنظیم اسناد و هزینه به شرح بندهای زیر است: ۷ نحوه کار ...