کلینیکو پاتولوژیکال هیسترکتومی پایان نامه پزشکی بررسی توزیع فراوانی علل کلینیکو پاتولوژیکال هیسترکتومی دربیمارستان شهیدصدوقی یزد کلینیکو پاتولوژیکال هیسترکتومی چکیده مقدمه: هیسترکتومی یکی ازاعمال شایع در زنان است.باتوجه به اینکه عمل هیسترکتومی منجر ناباروری ...