شیوه های مقابله با اضطراب امتحان

 

شیوه های مقابله با استرس امتحان
شیوه های مقابله با استرس امتحان

شیوه های مقابله با اضطراب امتحان

یکی از انواع شایع و متداول اضطراب، خاصه بین دانش آموزان و دانشجویان، اضطراب امتحان است. دانش آموز یا دانشجو در ابتدا باید برای خود روشن نماید که؛ آیا ترس از امتحان دارد؟ و یا اضطراب امتحان دارد؟

تفاوت ترس از امتحان و اضطراب امتحان:

اگر دانش آموز یا دانشجویی خود درس نخوانده باشد و آمادگی و تسلط لازم برای امتحان نداشته باشد و در این صورت از امتحان بترسد، این ترس است و پاسخی طبیعی و نرمال محسوب می شود و راه مقابله اش فقط و فقط مطالعه بیشتر و به دست آوردن آمادگی کافی است. لذا، باید از وقت و فرصت خویش به خوبی بهره برداری کند و خود را به آمادگی مطلوب برساند.

اما اگر کسی به مقدار کافی درس خوانده و آمادگی کافی کسب کرده، ولی باز هم از امتحان می ترسد، این مشکل اضطراب امتحان نام دارد.

پیمایش به بالا