۶ اسفند ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

شیوه های مقابله با اضطراب امتحان

 

شیوه های مقابله با استرس امتحان
شیوه های مقابله با استرس امتحان

شیوه های مقابله با اضطراب امتحان

یکی از انواع شایع و متداول اضطراب، خاصه بین دانش آموزان و دانشجویان، اضطراب امتحان است. دانش آموز یا دانشجو در ابتدا باید برای خود روشن نماید که؛ آیا ترس از امتحان دارد؟ و یا اضطراب امتحان دارد؟

تفاوت ترس از امتحان و اضطراب امتحان:

اگر دانش آموز یا دانشجویی خود درس نخوانده باشد و آمادگی و تسلط لازم برای امتحان نداشته باشد و در این صورت از امتحان بترسد، این ترس است و پاسخی طبیعی و نرمال محسوب می شود و راه مقابله اش فقط و فقط مطالعه بیشتر و به دست آوردن آمادگی کافی است. لذا، باید از وقت و فرصت خویش به خوبی بهره برداری کند و خود را به آمادگی مطلوب برساند.

اما اگر کسی به مقدار کافی درس خوانده و آمادگی کافی کسب کرده، ولی باز هم از امتحان می ترسد، این مشکل اضطراب امتحان نام دارد.