علوم تجربی هفتم

چگونه رزمندگان به منظور عبور از عرض رودخانه اروند از پدیده جزر و مد استفاده می کردند

استفاده رزمندگان از جزر و مد برای عبور از اروند چگونه رزمندگان به منظور عبور از عرض رودخانه اروند از […]