ادبیات فارسی

کار عملی کارگاه تصحیح متون خطی ادبیات فارسی

ای   روی   تو   ماه عالـم   آرای                       چون ماه ز پرده روی بنمای چون طره ی تو شکسته حالـیم                        […]