پرستاری, پزشکی

بررسی تأثیر طول مدت هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن لوله تراشه بر ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه

مقدمه: هیپوکسی و هیپوکسمیای ناشی از ساکشن داخل تراشه ، از عوارض مهم و شایع به دنبال ساکشن داخل تراشه می باشد. مداخله رایج برای تقلیل این عارضه، تجویز اکسیژن صد در صد قبل از ساکشن داخل تراشه می باشد. کاربرد این روش در مطالعات متعدد مورد تأیید قرار گرفته است ولی در مطالعات قبلی زمان دقیقی جهت هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن داخل تراشه بیان نشده است. لذا این مطالعه با هدف “تعیین تأثیر طول مدت هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن لوله تراشه بر ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه” طراحی گردیده است.