چرا از بدن جانداران ساکن خشکی ها کمتر فسیل تشکیل می شود
علوم تجربی پنجم

چرا از بدن جانداران ساکن خشکی ها کمتر فسیل تشکیل می شود

چرا از بدن جانداران ساکن خشکی ها کمتر فسیل تشکیل می شود ؟ چرا از بدن جانداران ساکن خشکی ها […]