سه تابلو مریم سه تابلو مریم سه تابلو مریم  -  تابلو اول سه تابلو مریم  یا  ایده آل عشقی نام نمایشنامه ای به نظم است که میرزاده عشقی سروده است. میرزاده عشقی شاعر ...