تفاوتها و شباهتهای یک موجود با انسان یک موجود را در نظر بگیرید. راجع به تفاو تها و شباهتهای انسان با آن موجود فکر و با دوستان یا خانواده ی خود ...