گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران اجرایی گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران اجرایی اجرای ساختمان های فلزی و بتنی   فهرست فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی. ۱ ۱-۱-معرفی شرکت.. ۱ ۱-۲-ساختار سازمانی شرکت و تعریف ...