۳ مهر ّ ۱۳۹۹

بورس

مقدمه واژه “بورس” از نام خانوادگی فردی به نام ” واندر بورس ” اخذ شده که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ در بلژیک ...