۱۳ بهمن ّ ۱۴۰۱
| آخرین مطالب سایت

نمونه ترازنامه حساب عکاسخانه

تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار الف آذرماه صندوق   ۸۰۰٫۰۰۰                         سرمایه     ۸۰۰٫۰۰۰                                  سرمایه آقای حمید   ...