۲۰ خرداد ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

کنکاشی پیرامون ارتباط متقابل تورم و سرمایه گذاری در شرایط تحریم

چکیده: مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۶۹، می پردازد. استفاده ازتأثیر همزمان معیار تورم ...