۳۰ شهریور ّ ۱۳۹۹

حق العمل

حق العمل حق العمل در لغت به معنای «فرد کار ، کار فرد ، پولی که بابت فروش کالایی از صاحب کار دریافت می شود» ...