درباره اتحادیه اروپا موضوع:تحقیق درباره اتحادیه اروپا درباره اتحادیه اروپا مقدمه: دهه۹۰سرآغازتحولات بسیاردرقاره اروپا وسرانجام درروابط بین الملل بود. به دنبال پایان جنگ سردوفروپاشی بلوک کمونیست ، تغیرات بسیاری درسطح قاره کهن بوجود ...