فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه مقدمه .............................................................................................................................. ۱ حوادث ناشی از کار ......................................................................................................... ۲ تعریف حادثه ................................................................................................................... ۲ تعریف واژه حادثه.............................................................................................................. ۳ خطای انسان و حوادث....................................................................................................... ۴ علل حوادث ..................................................................................................................... ۶ اعمال ناایمن...................................................................................................................... ۶ شرایط ناایمن..................................................................................................................... ۷ سرپرستی ......................................................................................................................... ۷ شرایط ...