اتانازی احکام حقوقی آن چکیده اتانازی احکام حقوقی آن اتانازی-نظرات مختلف درباره اتانازی ضرورتا وابسته به نظرات مختلف در زمینه اخلاق است. مباحث پیرامون اتانازی، مباحثی درباره «ارزش‌»ها است. برخی اعتقاد دارند که ...