۲۷ شهریور ّ ۱۴۰۰
| آخرین مطالب سایت

حسابداری و پارادایم های آن

حسابداری و پارادایم های آن حسابداری و پارادایم های آن – پاورپوینت رئوس مطالب: مقدمه مفهوم پارادایم پارادایم انسان شناختی –استقرا پارادیم سود حقیقی –قیاس ...
Posted in حسابداریTagged ,,,,,Leave a Comment on حسابداری و پارادایم های آن