گزارش کارآموزی کارشناسی حسابداری گزارش کارآموزی کارشناسی حسابداری فهرست مطالب مقدمه صفحه فصل اول _آشنایی با محل کاراموزی.......................................................................................................................۴ _آدرس و شماره تلفن و معرفی کلی کارکنان...................................................................................................۴ فصل دوم _گزارش کارآموزی..............................................................................................................................۵ _نرم افزار حسابداری مورد استفاده شرکت....................................................................................................۵ _ظرفیت اطلاعاتی یک نسخه ...