علوم تجربی ششم دبستان

علوم تجربی ششم دبستان

کاربرد آهن در صنایع مشهد

کاربرد آهن در صنایع مشهد کاربرد آهن در صنایع مشهد فهرستی از صنایع در استان، شهر یا روستای خود تهیه و کاربردهای آهن را در هر مورد به طور جداگانه مشخص کنید.   مشهد به عنوان یکی از کلانشهرهای ایران، از

علوم تجربی ششم دبستان

با استفاده از اطلاعاتی که روی بسته های مواد غذایی نوشته شده است، انرژی تولیدی آن مواد را با یک دیگر مقایسه کنید و آن را به کلاس گزارش دهید.

انرژی تولیدی مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کنید و آن را به کلاس گزارش دهید. با استفاده از اطلاعاتی

پیمایش به بالا