علوم تجربی هشتم

علوم تجربی هشتم

با همکاری مدرسه معلم اولیای دانش آموزان و آتش نشانی محل خود رزمایشی درباره راه های خاموش کردن آتش در مدرسه اجرا کنید سپس نتیجه آن را به صورت روزنامه دیواری به کلاس گزارش کنید

رزمایش راه های خاموش کردن آتش در مدرسه رزمایش راه های خاموش کردن آتش در مدرسه با همکاری مدرسه معلم

علوم تجربی هشتم

دربارهٔ عوامل مؤثر بر پوسیدگی استخوان و منابع غذایی دارای کلسیم و فسفر اطلاعاتی را جمع آوری و نتایج را به صورت پاورپوینت در کلاس ارائه نمایید.

پاورپوینت عوامل پوسیدگی استخوان درباره ی عوامل مؤثر بر پوسیدگی استخوان و منابع غذایی دارای کلسیم و فسفر اطلاعاتی را

پیمایش به بالا