آنژین صدری

چکیده

آنژین صدری یا آنژین قلبی (ه انگلیسی و از ریشه لاتین Angina pectoris) که به  (چِست پین) هم گفته می‌شود به وضعیتی گویند که بیمار دچار درد قفسه سینه شده باشد که منشأ درد مشکل در شریان‌های کرونر باشد.

دلیل ظهور آنژین صدری فقدان اکسیژن کافی در ماهیچه‌های قلبی‌است. این درد بیشتر در ناحیه میان‌سینه چپ و با قابلیت انتشار(بیشتر در نوع ناپایدار) به بازوی چپ(گاه هردو بازو)٬ فک و بخش میانه دو شانه نیز دارد.

 

کلیدواژه : آنژین صدری ، ماهیچه های قلبی ، مراقبت های پرستاری ، آموزش به بیمار

پیمایش به بالا