افسردگی در بیماران MS

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

افسردگی چیست و حیطه عملیاتی آن کجاست ؟ ۲

افسردگی چگونه بوجود می آید؟ ۷

علائم این نوع افسردگی موارد زیر را شامل می شود: ۹

ارتباط بین بیماری ام اس و افسردگی. ۱۱

علت افسردگی در ام اس: ۱۳

علائم افسردگی در ام اس: ۱۳

علائم هشدار دهنده در مورد احتمال خودکشی: ۱۵

چگونه بیماران MS دچار افسردگی می شوند؟ ۱۵

خستگی ، افسردگی و ام اس.. ۲۰

چه چیزی باعث خستگی ام اس می شود؟ ۲۱

چگونه با خستگی ام اس مبارزه کنیم؟ ۲۲

توصیه های پایانی: ۲۴

 

پیمایش به بالا