بررسی روند تدوین قانون اساسی در زمان مشروطیت و بعد از انقلاب

بررسی روند تدوین  قانون اساسی در زمان مشروطیت و بعد از انقلاب

فهرست:

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۳

 

فصل اول: قانون اساسی مشروطه……………………………………………………………۴

 

بخش اول: کلیاتی راجع به قانون اساسی……………………………………………………………………….۵

 

بخش دوم: قانون اساسی مشروطه:……………………………………………………………………………..۱۰

 

قانون اساسی مشروطه در دوران قاجار………………………………………………………………………..۱۱

 

قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی:……………………………………………………………………….۱۸

 

فصل دوم: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………..۲۲

 

پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………….۲۳

 

بخش اول: حقوق ملت:…………………………………………………………………………………………..۳۰

 

بخش دوم: ساختار تشکیلات سیاسی- اداری………………………………………………………………۳۱

 

نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………….۳۴

 

فهرست منابع:………………………………………………………………………………………………………..۳۵

 

 

 

 

مقدمه:

تعریف قانون اساسی

قانون اساسی ،میثاق ملی و متن مبنایی هر نظام سیاسی است که معین کننده اصول نظری ،تعریف کننده ساختار سیاسی و وظایف نهادهای سیاسی است .امروزه در بحث از قانون اساسی غالباً به حقوق اساسی استناد می شود. بر این اساس قانون اساسی می باید، به آزادی ،حیثیت و حقوق اولیه افراد احترام گذاشته و ضمن بیان روابط افراد با یکدیگر و با دولت ،متضمن رعایت مسائل مربوط به حقوق بشر و محدود و معین کردن قدرت امحدود حکومتها باشد. به این ترتیب قانون می باید به حفظ ،حراست و تکریم آزادیهای فردی و هماهنگی و نظارت برآن پرداخته  و ضمن سلب قدرت الزام آور و اجباری از سازمانها و نهادهای سیاسی ،آنها را در خدمت همه افراد جامعه قرار دهد، و امکان مشارکت مردم، در اعمال قدرت سیاسی را به بهترین نحو فراهم آورد ، زیرا اگر باور ،این باشد که در جهان هستی حقیقتی و عدالتی هست ، که ظرفیتها و توانایی های بشری باید در کشف آن، به یکدیگر کمک کنند، به دلیل وجود قرائنهای مختلف از این حقیقت ، طبعاً با مشارکت افراد بیشتر نزدیک شدن به آن نزدیکتر است.

پیمایش به بالا