مقایسه مشکلات دوره بلوغ دختران نوجوان کم‌توان ذهنی با دختران نوجوان عادی

مقایسه مشکلات دوره بلوغ دختران نوجوان کم‌توان ذهنی با دختران نوجوان عادی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی مشکلات دوره بلوغ( رفتاری و جنسی ) دختران کم‌توان ذهنی و مقایسه آن با مشکلات دوره بلوغ در دختران عادی در شهر تهران است. روش: این پژوهش مطالعه‌ای تحلیلی از نوع مقطعی است. تعداد ۹۰ نفر دختر کم‌توان ذهنی و ۹۰ نفر دختر عادی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، به صورت گروه نمونه  انتخاب شدند. در این پژوهش، برای بررسی مشکلات رفتاری در دوره بلوغ از چک  لیست رفتاری آخنباخ ( فرم CBCL) و برای بررسی مشکلات جنسی از پرسشنامه محقق ‌ساخته استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله آزمونهای آماری t مستقل، یومن ویتنی، خی دو، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دختران کم‌توان ذهنی در دوره بلوغ حالتهایی چون گوشه‌گیری، اضطراب/ افسردگی، پرخاشگری، مشکلات اجتماعی، مشکلات توجه، درونی‌سازی و مشکلات جنسی در آنها نسبت به دختران عادی بیشتر مشاهده می‌شود و در مقیاسهای شکایت جسمانی، مشکلات تفکر، رفتار بزهکارانه و برونی سازی بین دو گروه، تفاوتی مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که دختران کم‌توان‌ذهنی در مقایسه با دختران عادی با داشتن بهره هوشی پایین و اختلال در رفتار سازشی، در حل مشکلات فردی و اجتماعی نقص عمده دارند؛ بنابراین بلوغ و تغییرات همراه با آن می‌تواند مشکلاتی را برای این افراد و خانواده‌های آنها ‌ایجاد کند.

واژه‌های‌کلیدی: کم‌توان ذهنی، نوجوانی، بلوغ، مشکلات رفتاری، مشکلات جنسی

پیمایش به بالا