بهداشت روانی در دوران سالمندی

مقدمه

خانواده گروه کوچکی است که از زن و شوهر و فرزند یا فرزندان تشکیل می شود.عضو خانواده

بودن یعنی در نوعی شبکه عاطفی سهیم بودن، به یک گروه اجتماعی تعلق داشتن، تاریخ مشترک داشتن و به محیط زندگی خاصی عادت کردن و اهمیت خانواده نیز به خاطر همین دستاوردها می باشد.شخصیت کودک در خانواده شکل می گیرد خود این محیط در محیط بزرگ تری تحت عنوان جامعه جای می گیرد. پس خانواده به شدت از فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد و شکل می یابد.خانواده از این نظر اهمیت دارد که محل انتقال سنت ها، باورها و انواع مختلف شناخت ها، شیوه غذا خوردن تا افکار سیاسی است، خانواده اولین هویت اجتماعی فرد را فراهم می کند موقعیت والدین، موقعیت اجتماعی کودک را در ۲۰ سال اول زندگی تعیین می کند.محل سکونت خانواده به طور عینی، بافت های اجتماعی و فرهنگی موثر بر کودک را مشخص می کند.بالاخره شغل والدین، کودک را در طبقه اجتماعی معینی جای می دهد.مطالعات نشان می دهد که پسرها همیشه بیشتر از دخترها تشویق می شوند که رقابت کنند و هیجان ها و احساسات خود را پنهان نگه دارند در حالی که دخترها تشویق می شوند که خونگرم باشند، هیجان های خود را آشکار سازند پرخاشگری نکنند.این نقش ها از طریق اسباب بازی هایی که برای آن ها فراهم می شود و انواع فعالیت های دیگر آموخته می شود. اشخاصی که در خردسالی و کودکی از محبت های خانوادگی محروم می مانند، به شدت احساس رنج می کنند.تحقیقات نشان می دهد که محرومیت از تماس ها و نوازش های بدنی، عامل بنیادی در رشد بیگانگی عاطفی، روان پریشی، تجاوز، پرخاشگری و حتی استفاده از مواد مخدر و الکل است.

بهداشت روانی در دوران سالمندی

پیری آخرین مرحله زندگی انسان است، با این همه، اتفاق‌های زیادی در آن روی می‌دهد؛ مهارت‌های ذهنی، شخصیت و روابط اجتماعی تغییر شکل می‌یابد.

پیمایش به بالا