تحقیق حسابداری

سرفصل حسابها

دارائیها

دارائیهای جاری

۱-موجودی نقد: وجوه نقد عبارت است از پول نقد به صورت سکه و اسکناس موجود در موسسه، موجودی حسابهای جاری نزد بانکها و هر نوع اوراق بهاداری که بدون هیچگونه قید و شرط به جای پول در معاملات پذیرفته می شوند. به عبارت دیگر آنچه ماهیت حساب نقد را داشته باشد اعم از اینکه در حساب بانک باشد یا در دست کارکنان موسسه در قالب تنخواه باشد یا در صندوق موسسه نگهداری شود.

کل معین تفضیلی
موجودی نقد – صندوق

– تنخواه گردان

– بانک

– شماره صندوق

– نام گیرنده تنخواه

– نام بانک و شماره حساب

 

پیمایش به بالا