ترجمه متن انگلیسی در آمار

تعداد مشتریان در هر ایستگاه ( تعریف دوم منجر به  می شود). برای مثال، در یک شبکه چند طبقه ای دارای طبقه های R، تعریف یک وضعیت ممکن است حاوی اطلاعاتی راجع به تعداد مشتریان طبقه ، موقعیت های انتظار واقعی آن ها (و/ اشغال بودن سرور) و مراحل واقعی خدمت (سرویس) در هر ایستگاه  باشد. از این رو، اصطلاح توازن جزئی شامل یک مجموعه متنوعی از تعاریف خاص می شود که در میان آن ها مفاهیم توازن ایستگاه و توازن مکانی شایسه توجه ویژه می باید.

احتمال مهم ترین ویژگی توازن مکانی می باشد که توسط Chandy  و همکارانش [۲۶] معرفی گردید. این اصطلاح تصویر یک ایستگاه را نشان می دهد. جایی که نرخ حرکت جریان

پیمایش به بالا