ترجمه و تفسیر ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بین المللی کالا(حبس کالا)

ماده ۵۸ : زمان پرداخت ، بازرسی کالاها

      ۳۳۳ قسمت الف ) سؤالاتی در خصوص پرداخت (ثمن)

ماده ۵۸ به این سؤالات می پردازد : چه زمانی مشتری باید ثمن کالاها را بپردازد؟ آیا او باید قبل از اینکه کالاها را دریافت کند (ثمن را) بپردازد؟ آیا فروشنده ملزم است قبل از پرداخت (ثمن) کالاها را تحویل و تسلیم نماید؟ چگونه کالاها در برابر عوض و قیمت (ثمن) مبادله می شوند در جایی که (همانگونه که در بیع های بین المللی معمول و مرسوم است) قرارداد مستلزم حمل کالا می باشد؟ آیا ممکن است فروشنده مقرر کند که مشتری قبل از اینکه فرصت بازرسی را داشته باشد ثمن را پرداخت کند؟

رویه های پرداخت به طرفین ارتباط دارد و معمولاً در قرارداد آورده می شوند، ماده ۵۸ صرفاً در جایی که قرارداد ساکت است جوابها (مقرره ها)یی دارد. همانطور که خواهیم دید ماده ۵۸ به منظور کاستن از خطرات موجود برای طرفین تدوین و طراحی شده است. احساس خطر فروشنده از تسلیم (کالا) قبل از پرداخت (ثمن) و خطر خریدار از پرداخت (ثمن) در مقابل کالاهای معیوب.

پیمایش به بالا