تصحیح ترجیع بندی از جامی از روی نسخه خطی

ای   روی   تو   ماه عالـم   آرای                       چون ماه ز پرده روی بنمای

چون طره ی تو شکسته حالـیم                        بر حال شکستگان ببخشای

گفتی  سخنی   و   لب  گـزیدی                      طوطی نبود چنین شکرخای

حـال  تو  بلای جان  پسندست                       بر لـب خط عنبرین  میفزای

از گریه ی تلخ سوخت جــانم                         شیرین لب خود به خنده بگشای

تو جــای  درون  جـان گرفته                        من می جویم ترا به هر جای

تا   پای   بود  ره  تـو   پــویم                        ور در غم تو در آیم از پـای

بنشینم  و  با غم تو سـازم

پنهان ز تو با تو عشق بازم

پیمایش به بالا