جهانی شدن و ارتباطات

مفهوم شناسی جهانی شدن

روند تحولات در قرن بیستم در دهه ۱۹۷۰ میلادی وارد مرحله جدیدی شد و دراواسط دهه ۱۹۸۰ تقریباً درتمامی زمینه ها نشان خود را برجای گذاشت.دردهه ۱۹۸۰ برای اشاره به این دگرگونی ها مفاهیمی چون جامعه صنعتی و فرامدرن (پست مدرن ) به کار می رفت، اما در دهه ۱۹۹۰ میلادی مفهوم جهانی شدن رایج گردید و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبدیل شد.

به گونه ای که امروزه همه چیزبا رجوع به این مفهوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. درظاهرامر،جهانی شدن یعنی ره سپردن تمامی جوامع به سوی جهانی وحدت یافته که درآن همه چیزدرسطح جهانی مطرح و نگریسته می شود. اما درواقع، جهانی شدن به معنای آزادی مطلق کسب و کار،برداشته شدن تمامی موانع برای جریان یافتن سهل و آسان سرمایه و نفوذ آن در تمامی عرصه ها وحرکت روان اطلاعات، امورمالیه ،خدمات و بالاخره تداخل فرهنگ ها آنهم به  سوی یکسان شدگی و یکدستی است که تمامی این امور در مقیاسی جهانی رخ می دهد.

پیمایش به بالا