دلالت تصویری و تصدیقی

دلالت تصویری و تصدیقی

دلالت لفظ بر معنا این است که تصور لفظ، تصور معنا را به دنبال می آورد. در اینصورت، لفظ را «دال» و معنایی که با شنیدن لفظ به ذهن خطور می کند «مدلول» نام دارد.

این دلالت، دلالت لغوی است. بعنی از وضع لفظ برای معنا سرچشمه می گیرد. چرا که وضع، یک ارتباط و پیوند سببی میان تصور لفظ و تصور معنا ایجاد می کند و بر اساس این ارتباط، دلالت لغوی بوجود می آید و مدلول دلالت لغوی، معنای لغوی لفظ می باشد.

این دلالت بر معنای لغوی، هیچگاه از لفظ جدا نمی شود. هر جا و از هر کس که لفظ را بشنویم، همواره دلالت بر معنای لغوی همراه آن است، مثلاً هنگامی که جمله «حق پیروز است» را می شنویم، بدون درنگ ذهن ما به معنای لغوی آن منتقل می شود، چه آن جمله را گوینده ای با قصد و اراده بگوید و چه آن را شخصی در خواب، ناآگاهانه؛ حتی اگر در اثر برخورد دو سنگ این جمله به گوش برسد، معنای الفاظ را می فهمیم. پس ما با شنیدن جمله مزبور، معنای کلمه «حق» و معنای «پیروز است» و نیز ترکیب کاملی را که شکل جمله از آن حکایت می کند، تصور می کنیم. حال با توضیح داده شده دلالت لفظ بر دلالت تصوری و تصدیقی تقسیم می شود که در تحقیق گردآوری شده ابتدا نظر آیت ا… سبحانی و سپس نظر چند تن از علماء بیان اختلاف نظر آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

دلالت تصوری عبارت است از دلالت اولیه لفظ بر معنا به مجرد شنیدن لفظ، ولو آن معنا مقصود گوینده نباشد و مثل کلماتی که ساهی یا نائم می گوید. ایشان معتقدند دلالت تصوری با علم به معنی لغات حاصل می شود.

دلالت تصدیقی عبارت است از دلالت لفظ بر معنای مورد نظر گوینده و آن به چهار شرط حاصل می شود. علم گوینده به معنی لغت؛ در مقام بیان بودن او؛ جدّی بودن اشاره نمی کند؛ و عدم نصب قرینه بر خلاف معنای حقیقی لفظ (الموجمونی اصول الفقه)

قول دوم : دیدگاه آیت ا… خراسانی

پیمایش به بالا