روانشناسی خشونت علیه کودکان

فهرست مطالب

مقدمه: ۳

انواع خشونت خانوادگی علیه کودکان. ۴

بند اول – خشونت جسمی.. ۵

بند دوم: خشونت جنسی. ۶

بند سوم: غفلت (بی توجهی) ۷

بند چهارم: خشونت روانی (عاطفی) ۸

از سوء رفتار تا کودک آزاری.. ۱۰

انواع کودک آزاری از دیدگاه روانشناسی.. ۱۲

بررسی روانشناختی خشونت علیه کودکان کار. ۱۵

یونیسف و خشونت علیه کودکان. ۲۲

در این‌جا به چند باور رایج ولی اشتباه در میان مردم اشاره می‌شود: ۲۴

عدم اعتماد و اطمینان به دیگران. ۲۶

احساس بی‌ارزشی و آسیب‌دیدگی.. ۲۶

بی‌ثباتی عاطفی.. ۲۷

انواع خشونت علیه کودک.. ۲۷

خشونت روانی.. ۲۸

خشونت در قالب بی‌اعتنایی.. ۲۹

خشونت جسمی (فیزیکی) ۲۹

 

 

پیمایش به بالا