مقاله ترجمه ای درباره رادیولوژی

رادیولوژی

کاستی که حاوی ترکیب فیلم اسکرین باید شناسایی شود یعنی اگر ترکیب فیلم اسکرین متفاوت در دپارتمان رادیولوژی استفاده شود و سپس دو کاست حاوی ترکیب خاصی هم باشد باید هر کدامشان  نشاندار شوند بنابراین فرصت مجازی غیرممکنی بر تکنولوژیست که از کاست اشتباه برای آزمایش استفاده می کند ایجاد می کند. بعلاوه هر کاست باید به هر روش خاصی در تاریکی که به طور واضح کاست مخصوص را شناسایی می کند نشاندار شود بنابراین فیلمی که برخواهد شد به طور صحیح و درست پر شود.

شرح ارزیابی فیلم رادیوگرافی یک فانتوم بعد از اینکه آزمایش کنترل کیفی روی سیستم تصویر برای اجرا لازم است که از مناسب بودن تصویر که تولید می شود مطمئن شد. نهایتاً لازم است که یک تصویر از بیمار هم ارز فانتوم ایجاد کنیم برای اینکه چه فیلمی با رادیوگرافی و دانسیته مناسب از یک اسکیوز تولید شده مشخص شود سنجش ورودی اکسیوز با فانتوم میانگین اکسپوژ دوره ای بیمار مانوترینگ  برای یک اتاق خاص  یا اتاقهای میانه را فراهم می کند این سنجش ورودی همه اتاقهای رادیوگرافی را با استفاده از اکسپوژنهای یکسان و روشهای شبیه دوزیمتری می کند.

پیمایش به بالا