نمونه ترازنامه حساب عکاسخانه

تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار
الف آذرماه صندوق   ۸۰۰٫۰۰۰  
                      سرمایه     ۸۰۰٫۰۰۰
                                 سرمایه آقای حمید      
               
ب   مال الاجاره   ۹٫۰۰۰  
                     صندوق     ۹٫۰۰۰
                                  پرداخت نقدی مال الاجاره      
               
پ   وسایل عکاسی   ۶۵۰٫۰۰۰  
                       صندوق     ۳۵۰٫۰۰۰
                        اسناد پرداختنی     ۳۰۰٫۰۰۰
                                    خرید وسایل عکاسی نقد و سفته      
           
ت   اثاثه   ۳۸٫۰۰۰  
                  بستانکاران     ۳۸٫۰۰۰
                                    خرید اثاثه بصورت نسیه      
           
ث   هزینه متفرقه   ۲٫۵۰۰  
                 صندوق     ۲٫۵۰۰
                                  پرداخت هزینه متفرقه توسط صندوق      
           
ج   صندوق   ۱۸٫۰۰۰  
                درآمد     ۱۸۰۰۰
                                درآمد عکاس خانه      
           
چ   برداشت   ۱۰٫۰۰۰  
               صندوق     ۱۰٫۰۰۰
                            برداشت شخصی      
           
ح   هزینه حقوق   ۷٫۵۰۰  
               صندوق     ۷٫۵۰۰
                          پرداخت حقوق کارگران      
           
خ   پیش پرداخت   ۶٫۰۰۰  
                   صندوق     ۶٫۰۰۰
                         پرداخت پیش پرداخت بیمه یکساله      
د آذرماه بدهکاران   ۲۰٫۰۰۰  
                      درآمد     ۲۰٫۰۰۰
                               درآمد از بابت ارسال صورتحساب      
           
ذ   بستانکاران   ۱۸٫۰۰۰  
                     صندوق     ۱۸٫۰۰۰
                              پرداخت قسمتی از بدهی خود      
        ۱٫۵۷۹٫۰۰۰ ۱٫۵۷۹٫۰۰۰
تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار
        ۱٫۵۷۹٫۰۰۰ ۱٫۵۷۹٫۰۰۰
ر   صندوق   ۱۹٫۸۰۰  
                    درآمد     ۱۹٫۸۰۰
                            درآمد در دهه دوم آذرماه      
           
ز   ملزومات   ۷٫۰۰۰  
                  صندوق     ۷٫۰۰۰
                            خرید ملزومات      
           
ژ   هزینه متفرقه   ۱٫۹۰۰  
                        صندوق     ۱٫۹۰۰
   
پیمایش به بالا