پمفلت ترمبوز ورید عمقی

 

به لخته ای که تشکیل آن در قسمتهای عمیق بدن باشد گفته میشود. بیشتر لخته هایی که در ورید عمقی تشکیل میشود در قسمت تحتانی ران یا ساق می باشد این لخته ها می توانند در سایر قسمتهای بدن نیز تشکیل شوند. اگر لخته در ورید شکسته شد ه وارد جریان خون شود م یتواند در ریه جایگرین شود که به این حالت آمبولی ریوی گفته میشود که شرایط خطرناکی بوده می تواند منجر به مرگ بیمار شود. لخته هایی که در ران ایجاد میشوند نسبت به لخته هایی که در قسمت پائین ساق یا سایر قسمتها تشکیل میشوند احتمال بیشتری برای شکسته شدن و ایجاد آمبولی ریوی دارند. لخته خون می تواند در وریدی که محدود به پوست می باشد نیز ایجاد شود به این نوع لخته خون، ترمبوز وریدی سطحی یا قلبیت گفته میشود. لخته خون در ورید سطحی خطرناک نمی باشد چونکه نمی تواند بطرف ریه حرکت کند.

پیمایش به بالا