گژدهم و گستهم در شاهنامه

گژدهم از پهلوانان ایرانی شاهنامه است. او در دوران پیری خود در زمان شاهی کیکاووس نگهبان دژسپید در مرز ایران و توران بود. گرد آفرید و گستهم فرزندان او هستند.

گژدهم: (Gazdaham) (گ د د ) (ا خ ) نام پهلوانی است ایرانی (برهان)

آنندراج: بدین روی دژ دار بد گژدهم               دلیران بیدار با او بهم

«فردوسی فهرست ولف از حاشیه برهان ج معین)

۱- (Gazhdahm) (پهلوان ایرانی)

۲- گستهم: (گ ت ک/ گ ت) (ا خ) در پهلوی ویستخم vistaxm یا ویستهم vistahm. این نام در اوستا به قول دار مستتر به صورت ویستورو آمده که یکی از ناموران ایران است از خاندان نوذر (بند ۱۰۲ فروردین یشت) این کلمه اوستایی لفظاًَ به معنی گشوده و منتشر شده می باشد (یشتها پور داوود ج ۱ ص ۲۶۵ ج) وگریسن نیز بر این عقیده اس (کیانیان ص ۱۵۶). بنابراین ویستورو اوستایی تبدیل صورت یافته ویستهم، گستهم گردیده که جزئ اخیر آن (نهم) به معنی دلیر است (یشتها ج ۲ ص ۱۳۹). نام پسر نوذر بن منوچهر است و برهان)

کلید واژگان: فردوسی- شاهنامه- پهلوانان- گژدهم- گستهم

پیمایش به بالا