۴ مهر ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

تأثیر یک دوره تمرین قدرتی و تکنیک ترکیبی بر حفظ قدرت عضلات پلانتار فلکسور پس از یک دوره بی تمرینی

چکیده هدف این تحقیق بررسی تاثیر ۶ هفته تمرین قدرتی و تکنیک ترکیبی بر حفظ گشتاور قدرت ایزومتریک بیشینه در عضلات پلانتار فلکسور پس از ...

سوالات تغذیه ورزش

– از جمله مهمترین استروئیدها کدام است؟ الف ـ کلسترول                                                      ج ـ هیچکدام ب ـ گلیسرید                                                         د ـ گلیسرول ۲- رایج ترین غذای غنی از ...