۶ اسفند ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

ساکشن داخل تراشه

چکیده تاثیر ساکشن داخل تراشه با استفاده از دو سایز مختلف کاتترساکشن بر پارامتر های همودینامیک،  درد و خروج ترشحات بیماران بستری در بخش مراقبت ...

رفتار خودمراقبتی در گیرندگان پیوند کلیه

 [metaslider id=602] چکیده تبیین تعیین کننده های رفتار خودمراقبتی در گیرندگان پیوند کلیه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی رفتار خودمراقبتی در گیرندگان پیوند کلیه   ...

بررسی تأثیر طول مدت هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن لوله تراشه بر ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه

چکیده فارسی عنوان: بررسی تأثیر طول مدت هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن لوله تراشه بر ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران بستری در ...