۱۲ مهر ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

حسابداری مسئولیت اجتماعی

چکیده هدف از ارائه این مقاله آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با حسابداری اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده ...